Completed Projects

โครงการ RIECE Panel Data 2019

ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาวทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำชุดนี้เป็นข้อมูลที่มีความโดดเด่นในแง่ความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติของเด็กปฐมวัยรายบุคคล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การศึกษาและสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการเลี้ยงดู และรูปแบบและคุณภาพการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อันเป็นการรวบรวมและศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาตัวอย่างเด็กปฐมวัยในฐานข้อมูลทั้งหมด 1,397 คน จาก 1,174 ครัวเรือน 

Final Report

โครงการ School Readiness for Longitudinal Sample

การสำรวจข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand Panel Data) จะเก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ทุกปี ปีละหนึ่งรอบและวางแผนจะเก็บต่อเนื่องไปทุกปี ปัจจุบันมีเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 8 ปี ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,100 คน ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำชุดนี้เป็นข้อมูลที่มีความโดดเด่นในแง่ความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติของเด็กปฐมวัยรายบุคคล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การศึกษาและสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการเลี้ยงดู รวมทั้งรูปแบบและคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจึงเสนอให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานะความพร้อมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบของข้อมูลตัวอย่างซ้ำด้วยการเก็บข้อมูลส่วนสถานะความพร้อมฯ สำหรับกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (School Readiness for Longitudinal Sample)

Final Report

รายงานสภาวะการศึกษาไทย

รายงานสภาวะการศึกษาไทยเป็นรายงานที่ศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอสภาวการณ์ทางการศึกษา รวมทั้งบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 ได้จัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2558/2559 ในประเด็นหัวข้อ “ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย” เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และเป็นฐานพลังในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และในปี 2561 ได้จัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2560/2561 ในประเด็นหัวข้อ “ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฐานข้อมูลและแนวทางการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579

สถานะชุดโครงการในปัจจุบัน

(1) โครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม” (ระยะที่ 2) (2) โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” (3) โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร” (4) โครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data” (5) โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนากำลังแรงงานในอนาคต”

โครงการ Thailand School Readiness Survey

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มีภารกิจที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เรายังขาดแคลนข้อมูลที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (transition to primary school)

ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness Survey) ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) เด็กปฐมวัย (2) โรงเรียน (3) ผู้ปกครองและชุมชน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลการสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย (School Readiness Survey) ในพื้นที่77 จังหวัด และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

Close Bitnami banner
Bitnami