ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอใช้ข้อมูล

ข้อ 1 สัญญาการใช้ข้อมูลฉบับนี้มีผลผูกพันผู้รับบริการเมื่อผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) แก่ผู้รับบริการ และสิ้นสุดทันทีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใด
ข้อ 2 ในสัญญาการใช้ข้อมูลฉบับนี้
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย เป็นผู้ให้บริการ
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ประสงค์ขอรับบริการข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
“บริการ”  หมายความว่า  การขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
“ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูล”  หมายความว่า  ผู้รับบริการ กำหนดให้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 3 ระยะเวลาของสัญญาการใช้ข้อมูล
สัญญาการใช้ข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ลงนามในสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับบริการได้ละเมิดสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ฉบับนี้ 
ข้อ 4 หน้าที่ของผู้รับบริการ
เมื่อผู้รับบริการได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการแล้ว ผู้รับบริการย่อมผูกพันตนเป็น “ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูล” และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
4.1 การเข้าถึงข้อมูลจำกัดเฉพาะองค์กรที่ลงนามตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้เท่านั้น
4.2 ผู้รับบริการต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้เท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการมีสิทธิเลิกสัญญานี้
4.3 ผู้รับบริการต้องใช้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวเพื่อประโยชน์สำหรับการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลไปหาประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
4.4 ผู้รับบริการต้องทำการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลในทุกสื่อที่ทำการเผยแพร่
4.5 ผู้รับบริการต้องรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและจะไม่ส่งต่อข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคล/องค์กรอื่น และต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น
4.6 ผู้รับบริการต้องไม่ใช้ข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ อันเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
4.7 ผู้รับบริการจะต้องระมัดระวังและปกป้องสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ปลอดพ้นจากการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น
ผู้รับบริการต้องทำการอ้างอิงถึงงานวิจัยต่อไปนี้ในผลงานการวิเคราะห์หรือผลงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้
ข้อ 5 ข้อห้ามของผู้รับบริการ
5.1 ห้ามผู้รับบริการทำสำเนา ดัดแปลง ขาย ให้เช่า ให้ประโยชน์ อนุญาตหรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ขอรับบริการตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคล/องค์กรอื่น หรือให้บุคคล/องค์กรอื่นได้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใด ๆ
5.2 ห้ามผู้รับบริการหรือให้บุคคล/องค์กรอื่นจัดทำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ครอบครัว ครัวเรือน ธุรกิจ หรือองค์กรได้
5.3 ห้ามผู้รับบริการหรือให้บุคคล/องค์กรอื่นจัดทำข้อมูลที่เชื่อมระหว่างชุดข้อมูล หรือระหว่างข้อมูลกับชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคล หรือองค์กรได้
5.4 ห้ามผู้รับบริการใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคล/องค์กรอื่นที่ไม่ได้ลงนามตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้
ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือมีผลกระทบด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเสียหายใด ๆ ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้แต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 7 ข้อมูลและผลงานวิจัย
7.1 ข้อมูลที่ผู้รับบริการได้รับจากสถาบันฯ ตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการเข้าถึงข้อมูลข้างต้นสามารถยกเลิกได้ทุกเวลาโดยไม่มีเหตุผลหรือสาเหตุ
7.2 ผลงานการวิเคราะห์หรือผลงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) นี้เป็นของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้รับบริการยินยอมให้สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิเข้าดู และใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าวได้  โดยแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
7.3 ผู้รับบริการจะต้องระบุข้อความขอบคุณ “The author(s) would like to thank RIPED Data Center at UTCC for the Data” หรือ “ผู้เขียนขอขอบคุณ RIPED Data Center at UTCC สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์” ในกิตติกรรมประกาศ
7.4 ผู้รับบริการต้องอ้างอิงงานวิจัยที่สถาบันฯ กำหนด (อย่างน้อยหนึ่งชิ้น) ในส่วนที่เป็นการอธิบายโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในผลงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามสัญญาการใช้ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data)
7.4.1 เรื่อง “Parental Time and Material Investments in Rural Thailand”, Weerachart T. Kilenthong and Đinh Thị Ngọc Tú, Singapore Economic Review.
7.5 ผู้รับบริการจะต้องส่งรายงาน/ผลงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่นำข้อมูลไปใช้กลับมายังสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Close Bitnami banner
Bitnami