ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอใช้ข้อมูล

ข้อ 1 หน้าที่ของผู้ขอใช้ข้อมูล
เมื่อผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้ว ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมผูกพันตนเป็น “ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูล” มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
1.1 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น
1.2 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลไปหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ
1.3 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องทำการอ้างอิงถึง Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลในทุกสื่อที่ทำการเผยแพร่
1.4 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น
1.5 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระมัดระวังและปกป้องสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ปลอดพ้นจากการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น
ข้อ 2 ข้อห้ามของผู้ขอใช้ข้อมูล
ห้ามผู้ขอใช้ข้อมูลทำสำเนา ดัดแปลง ขาย ให้เช่า ให้ประโยชน์ อนุญาตหรือการกระทำใดๆ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ขอรับบริการตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอื่น หรือให้ผู้อื่นได้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ
ข้อ 3 ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ขอใช้ข้อมูล
ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือมีผลกระทบด้านต่างๆ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้แต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 4 ข้อมูลและผลงานวิจัย
4.1 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับจากสถาบันฯ ตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4.2 ผลงานการวิเคราะห์หรือผลงานการวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นของผู้ขอใช้ข้อมูล ทั้งนี้ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมให้สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิเข้าดูและใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าวได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ
4.3 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระบุข้อความขอบคุณ “ขอขอบคุณ Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัย/โครงการในครั้งนี้ในกิตติกรรมประกาศ
4.4ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องส่งรายงาน/ผลงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่นำข้อมูลไปใช้กลับมายังสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับจากสถาบันฯ ตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Stata (.dta) เท่านั้น หากผู้ขอใช้ข้อมูลมีความประสงค์จะขอใช้ข้อมูลในรูปแบบไฟล์อื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ
2. หากผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น