Share on facebook
Share on email
Share on twitter

NEWS & EVENTS

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม
"รายงานผลโครงการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools)"
ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

17 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (RIPED)  ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้จัดทำโครงการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำเอาผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับนานาชาติไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ข้อสอบที่มีความใกล้เคียงกับข้อสอบของ PISA ในการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-16 ปี จากสถานศึกษาทั่วประเทศนั้น

ขณะนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสะท้อนผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและแนวทางในการพัฒนาสมรรถ        ผู้เรียน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงจัดการประชุมเพื่ออธิบายวิธีการอ่าน “รายงานสรุปผลการประเมินราย  สถานศึกษา (Schools Report)” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศร่วมกับสถาบันวิจัยฯ กสศ.   และ OECD

สถานศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนผ่าน google form โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ภายในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณน้ำมนต์ นิลโมจน์ (ปุ้ย) โทร. 09-3285-7421
คุณสัจจา ดวงขัยอยู่สุข (เค) โทร. 08-5055-0245
คุณภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ) โทร. 09-4164-4475

LIND ID : @pisaforschoolsThai

Close Bitnami banner
Bitnami