HWK: การสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน (2542 กับ 2545)

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ โครงการสำรวจการรับงานมาทำที่บ้านขึ้นครั้งแรกในปี 2542 ครั้งต่อมาในปี 2545 ปี 2548 และในปี 2550 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและพิจารณากำหนดแนวทางในการวางแผนกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและขยายความค้มครองทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการศืกษาและพิจารณากำหนดแนวทางในการวางแผนกำหนดนโยบาย ในการส่งเสริมและขยายความคุ้มครองทางสังคมอันเป็นประโยชน์่ต่อผู้รับงานมาทำที่บ้าน
วัตถุประสงค์
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับงานมาทำที่บ้าน ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศืกษา การทำงานอาชีพหลัก และอุตสาหกรรมหลัก เป็นต้น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานมาทำที่บ้าน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับมาทำ ประเภทอุตสาหกรรม รูปแบบและวิธีดำเนินงาน รายได้หรือข้าตอบแทน
3. ข้อมูลด้านสวัสดิการและความคุ้มครอง
4. ข้อมูลด้านการรวมกลุ่มของผู้รับงานมาทำที่บ้าน
5. ข้อมูลอื่นๆได้แก่ การฝึกอบรม ปัญหาจากการรับงาน และความช่วยเหลือที่ต้องการ
ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
ครัวเรือนที่เข้าข่ายการแจงนับ ได้แก่ ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนพิเศษทุกครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ปีขึนไปรับงานมาทำที่บ้านไม่รวมครัวเรือนสถาบันและครัวเรือนชาวต่างประเทศที่่่ทำงานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
ประชากรที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนพิเศษทุกครัวเรือน ที่ตกเป็นตัวอย่าง
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified One-Stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและภาค เป็นสตราตัม ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่าง

Questionnaire
Close Bitnami banner
Bitnami