PHC: สำมะโนประชากรและเคหะ (2540-2553)

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปของการทำสำมะโนประชากร จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 และต่อมาใน พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซึ่งทั้ง 5 ครั้งนี้จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย  เรียกว่าสำรวจสำมะโนครัว  สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการจัดทำ สำมะโนประชากร ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 โดยจัดทำครั้งแรก พ.ศ. 2503 และครั้งต่อมาจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2513  2523  2533  2543  2553 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร เป็นต้นมา 

PHC: สำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัด บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี (2533-2543)

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปของการทำสำมะโนประชากร ใน 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี  ซึ่งจัดทำครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ. 2533-2543

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติที่พบในวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยต่าง ๆ และใช้ในการคาดประมาณประชากรในอนาคต

ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
1) ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวม ได้แก่
     – คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในวันสำมะโน
     – คนที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศไทยแต่วันสำมะโนได้ไปฝึกภาค ซ้อมรบ เดินเรือทะเล หรือไปต่างประเทศชั่วคราว
     – ข้าราชการฝ่ายพลเรือนและทหาร รวมทั้งคณะทูตของประเทศไทย พร้อมทั้งครอบครัว ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ
     – บุคคลพลเรือนต่างด้าวที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศไทย รือบุคคลพลเรือนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับถึงวันสำมะโน
2) ประชากรที่ไม่อยู่ในคุ้มรวม ได้แก่
     – เจ้าหน้าที่ทูตและทหารของต่างประเทศพร้อมทั้งครอบครัว ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
     – บุคคลพลเรือนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน นับถึงวันสำมะโน
     – ผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งอยู่ในค่ายอพยพที่รัฐบาลกำหนด
3) คุ้มรวมเคหะ ได้แก่ สถานที่ใช้อยู่อาศัย (บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทุกประเภท) ที่อยู่ในคุ้มรวมของการแจงนับประชากร

ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 วิธี คือ
     1. การสัมภาษณ์โดยสำนักงานสนาม
     2. การทอดแบบ
     3. การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
     4. การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2523 – 2543 และ พ.ศ. 2540 – 2553 (บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี)

Questionnaire