ลงทะเบียนขอใช้ข้อมูล
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  AGC: สำมะโนการเกษตร (2546)

  BTSS: สำรวจธุรกิจการค้าและบริการ (2535-2553)

  CSLCS: ภาวะการครองชีพข้าราชการพลเรือน (2540-2549)

  CYS: การสำรวจเด็กและเยาวชน (2535-2551)

  HMS: การสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก (2542-2547)

  HQMS: สำรวจการว่างงานคนระดับกลางและสูง (2536-2545)

  HWK: การสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน (2542-2545)

  HWS: การสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ (2524-2566)

  LABND: การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (2551)

  LFS: สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (2528-2566)

  MIC: สำมะโนอุตสาหกรรมการผลิต (2540-2555)

  MIS: การสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต (2533-2546)

  PHC: สำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัด บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี (2533-2543)

  RHS: การสำรวจอนามัยเจริญพันธ์ (2552)

  SEP: สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (2537-2550)

  SES: สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (2518-2565)

  SES Panel: สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ (2548-2555)

  SPC: การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (2548-2549)

  SPPS: การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน (2543-2545)

  MIG: การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร (2537-2565)

  TUS: การสำรวจการใช้เวลาของประชากร (2544-2557)

  MICS: การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (2548-2565)