TUS: การสำรวจการใช้เวลาของประชากร (2544-2547)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มดําเนินการสํารวจการใช้เวลาของประชากรเป็นครั้งแรกในปี 2544 ซึ่งได้สํารวจไปพร้อมกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในเดือนสิงหาคม 2544 ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2547 สําหรับการสํารวจครั้งที่ 3 นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2552 โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างเดียวกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร แต่เลือกตัวอย่างเฉพาะผู้ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปเพียงครัวเรือนละ 1 คนเท่านั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ในการดํารงชีวิตประจําวันของประชากร
ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ โดยไม่รวมครัวเรือนพิเศษ ครัวเรือนสถาบัน และครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทํางานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 ของเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยดําเนินการสํารวจพร้อมกับโครงการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากร เพื่อให้ข้อเท็จจริงว่าในเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทํากิจกรรมอะไรบ้างและใช้เวลาทํากิจกรรมนั้นมากน้อยเพียงใด
การสํารวจครั้งนี้ได้จําแนกการทํากิจกรรมของประชากรออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
   1. การดูแลตัวเอง
   2. การทํางานและการเรียนรู้
   3. การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน
   4. การให้บริการชุมชน
   5. การใช้เวลาว่าง

Questionnaire