ในปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ (human development) ในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) มากเท่าที่ควร ดังนั้น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER) และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัยแบบการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) และสื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวิจัยแบบการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) ในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เหนือสิ่งอื่นใด นักวิจัยเชื่อว่า ไม่ว่านโยบายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว การประเมินนโยบายอย่างเป็นระบบและการเข้าใจกลไกที่นำไปสู่ผลดังกล่าว จะเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบายในอนาคต