โครงการ RCT เพื่อประเมินผลกระทบของการฟื้นฟูการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการดำเนินการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) ของกระบวนการฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้การทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) เพื่อศึกษาว่ากระบวนการฟื้นฟูที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กสศ. และ UNICEF มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยคาดว่าจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 โรงเรียน โดยนักวิจัยจะใช้การสุ่มเพื่อแบ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มทดลอง (treatment group) 30 โรงเรียน และโรงเรียนในกลุ่มควบคุม (control group) 30 โรงเรียน ทีมวิจัยจะดำเนินการทดสอบทักษะของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มและหลังเริ่มการทดลอง (pre-test และ post-test) โดยใช้แบบทดสอบที่ความคล้ายคลึงกับแบบทดสอบมาตรฐานของประเทศไทย เช่น แบบทดสอบโอเน็ต แบบทดสอบ NT เป็นต้น คาดว่าจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,700 คน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลครูประจำชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง โดยขอความร่วมมือให้ครูประจำชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง นอกจากนี้จะดำเนินการสังเกตการเรียนการสอน โดยทีมงานจะส่งนักวิจัยเข้าสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 ครั้ง

กลุ่มทดลอง 30 โรงเรียน

กลุ่มควบคุม 30 โรงเรียน

ลําดับเหตุการณ์ (timeline) ของโครงการฯ