SES: สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (2518-2556)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2500 โดยจัดทำทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้กําหนดให้ทําการสํารวจทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2530 และจะจัดทําทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิก
ในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความชวยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
การสํารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (ยกเว้น ครัวเรือนฑูต ผู้แทนต่างประเทศ และผู้อยู่อาศูัยในประเทศไทยชั่วคราว)
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่าง
แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน มีรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย
ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ

Questionnaire