โครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย

กิจกรรมของโครงการฯ

แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการวัดโดยตรง พัฒนามาจากชุดเครื่องมือของโครงการ Measuring Early Learning Quality and Outcomes (MELQO) ซึ่งครอบคลุมมิติความพร้อมทั้งด้านตัวเด็กและด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเป็นหลัก เป็นการทดสอบตัวต่อตัวระหว่างเด็กและผู้ทดสอบ และมีการสังเกตห้องเรียนชั้นอ.3 และป.1 นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ครูประจำชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา และให้ผู้ปกครองทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเด็ก