โครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย

ผลผลิต

โครงการ Thailand School Readiness Survey

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มีภารกิจที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เรายังขาดแคลนข้อมูลที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (transition to primary school)

ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness Survey) ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) เด็กปฐมวัย (2) โรงเรียน (3) ผู้ปกครองและชุมชน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลการสำรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย (School Readiness Survey) ในพื้นที่77 จังหวัด และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง