โครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย

ทีมงาน

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ชนิดาภา เชื้อพูล

(หัวหน้าทีม)

ธนกร เชื้อพูล
ไหม ยงคำ

พะเยา

สายัณต์ กันทาเดช

(หัวหน้าทีม)

เบญจมาศ ชัยโคตร
สุพรรณวดี จีนขวั้น
ธันยพร ยานะวงษ์
สหัทยา สุขใหญ่
วิศรุต สุนทร
อดิราภ์ แสงตะคล้อ

แม่ฮ่องสอน

ศรีสาร โนระ

(หัวหน้าทีม)

สุธีวรรณ อำภาสกุล
พัชพงษ์ ส่ามู

น่าน

เป็นชัย มนิษาบวรกุล

(หัวหน้าทีม)

อรวรรณ พัด​พรม​
มยุรี นันภิวงค์
อัญวิกา ดีอิ่นคำ

อุทัยธานี

ไหม ยงคำ

(หัวหน้าทีม)

ภริษฐา เศรษฐบุตร
ธนัชญา กาญจนสำเร็จ

อุตรดิตถ์

สันติพงษ์ อุปพงษ์

(หัวหน้าทีม)

นวพล คงสุจริต
เบญจมาศ อยู่คร
ศุภวิชญ์ มาสีกุก
ณัฐพนธ์ อาจองค์
ตฤณภัท ตันติวิชิตเวช
พัสตราภรณ์ แย้มเม่น
รินทร์ลภัส
บุญธนาเลิศวุฒิ

สุโขทัย

ชนิดาภา เชื้อพูล

(หัวหน้าทีม)

ณัฐดนัย ศรีชัยยะ
ธนัทพงศ์ คำภิคำ

ภาคกลาง

อ่างทอง

พิจิกา สุภาวิมล

(หัวหน้าทีม)

ณัฏฐณิชา บุญถนอม

สิงห์บุรี

ชลริญา ทะริยะ

(หัวหน้าทีม)

ปสุตา ศรีภูมิ

เพชรบุรี

ฎิชยพงษ์ แช่มเทศ

(หัวหน้าทีม)

ชนัญชิดา แช่มช้อย

กำแพงเพชร

พีรพล ถาเชียง

(หัวหน้าทีม)

รัชนีกร บำรุงศรี
สุทิศา พวงทอง

ราชบุรี

นภาพร นุตตะโร

(หัวหน้าทีม)

สุกัญญา โปรยสุรินทร์
น้ำฝน ใช้เจริญ
วงศกร รุ่งจำเริญ

สุพรรณบุรี

จตุพล สิงห์มรกต

(หัวหน้าทีม)

จรินดา นกใหญ่
ลัดดาวรรณ นกใหญ่
สุวัฒน์โชค สิงห์มรกต

กาญจนบุรี

อัจฉรา ศรีสันต์

(หัวหน้าทีม)

กรกนก​ สว่างเนตร
ภัทรีดา​ อยู่​มากญาติ​
กิตติธัช​ ​​สุขศิริสวัสดิ์
วัลลภ นวลคำ
ภูมิพัฒน์ เมธีพลังกร

ชัยนาท

พรรณาภา ดอกชะบา

(หัวหน้าทีม)

ปิยาพร ศรวิเศษ
จันทร์ทิพย์ เลไธสง
วันเพ็ญ กันเกตุ
อรวรรณ ทองเต็ม
วิชาญ อ่วมศรี
กฤษสุวรรณ หงษา

นนทบุรี

ปฏิญญา บางสำรวจ

(หัวหน้าทีม)

ลักษณพร กูลเสือ
ธนวัฒน์ มลคล้ำ
สุดารัตน์ ชาวเหนือ
วศรี วนะรมย์
ศุภรัตน์ ช้อนกลาง

พระนครศรีอยุธยา

ขนิษฐา ลาสุด

(หัวหน้าทีม)

สายฝน แก้วบุบผา
ณัฐพล คุณาธรรมกิจ
พีรพร ศรีดี
รุจิราพร​ สะสมทรัพย์
วลัยพร พุ่มเจริญ

พิษณุโลก

ณพัฒน์ คงสุจริต

(หัวหน้าทีม)

เจนจิรา
พนารัตนเสถียร
อริสรา คงสุจริต
กษิดิศ พิพิธพิบูลย์สุข
ตฤณภัท ตันติวิชิตเวช
ธีร์ ไทธรรมรักษา
สันติพงษ์ อุปพงษ์

เพชรบูรณ์

กมลรัตน์
ประดิษฐ์สุวรรณ

(หัวหน้าทีม)

พัศฏ์ธนันท์ จอมธรรม
ณัชศร คุณเมฆ
อภิญญา
ศิริประดิษฐ์กุล

สมุทรปราการ

ณัฐกร ผะสารพันธ์

(หัวหน้าทีม)

นูรียะฮ์ กามา
นิอิมรอน ปะเงาะ
ศักดิ์ดา ยอมิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

กัญรัตน์ โคตรชมภู

(หัวหน้าทีม)

จริยา เอื้อศิลป์
นาตยา พิมทา

สกลนคร

ศิริลักษณ์ ศรีหาผล

(หัวหน้าทีม)

ขนิษฐา เรืองฤาชัย
ภัคจิรา ตาลีบุตร

บึงกาฬ

ศิริลักษณ์ ศรีหาผล

(หัวหน้าทีม)

จิราพร มาลัย
สุธิตา รินทอง

ชัยภูมิ

ประภาพร พิพุฒ

(หัวหน้าทีม)

ปานตะวัน ฉายยิ่งเชี่ยว
กรณ์ภัสสร
เศรษฐ์ฐกรณ์
รุ่งนภา ถาวรกาย
นัฐพงศ์ อุ่นสิม
กษิตินาถ แต่งภูมิ
กฤษณพล เชิงจอหอ
อัญชิสา แก้วพูน

นครราชสีมา

ดวงใจ สายชมภู

(หัวหน้าทีม)

จักราวุธ บำรุงกิจ
อานนท์ เกษนอก
อัญญารัตน์
เนียดพลกรัง

บุรีรัมย์

พัชรี อาญาเมือง

(หัวหน้าทีม)

ธนภรณ์ จีนเกา
กมลวรรณ อร่าม

ยโสธร

สาคร สุริยะ

(หัวหน้าทีม)

มณีวรรณ ภูผิวเมฆ
วรรณวิภา อาจหาญ
รัตนา พูลศรี

ศรีสะเกษ

บุณยวีย์ ดอกดวง

(หัวหน้าทีม)

ขนิษฐา
กุลาเทศไชยโคตร
ภัทรนันท์ ศรชัย

กาฬสินธุ์

นิภาธร เจ็กนอก

(หัวหน้าทีม)

อนัญญา​ ภูกาบิน
พินัดดา พ่อบาล
พิมพ์มณี ทาระสาร

หนองบัวลำภู

สินจัย ใยแก้ว

(หัวหน้าทีม)

ภานุมาศ สำนัก
ลัดดาวัลย์ เภาแดง
ชโลธร ลุนพิลา
นิรันดร นาสมโภชน์

อุบลราชธานี

พาขวัญ กงทอง

(หัวหน้าทีม)

พรพรรณ บุญกระสาร
มนัสณันท์ กงทองกุล
สุวรรณ ทัศมากร

ภาคตะวันออก

ระยอง

เกวริน บุญเพิ่มทรัพย์

(หัวหน้าทีม)

สิดารัศมิ์ รักษาพรต
นราธิป บุตรวาปี

ชลบุรี

เกษียร จันทร

(หัวหน้าทีม)

ชุติมา ใจคง
สุภาภรณ์ คำอ่อน
ปิยวรรณ ใจคง

จันทบุรี

นางสาวกรวลี เจริญใหญ่

(หัวหน้าทีม)

นางสาวสาธร วินประโคน
นายธรรมปพน พิทักษา

นครนายก

ดวงใจ สายชมภู

(หัวหน้าทีม)

ดุสิตา งามเฉลียว
กัญญาภัค ชีวารัมย์

ภาคตะวันตก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชไมพร พรหมมาลี

(หัวหน้าทีม)

อินทิรา นิลประดับ
กชชญ ชาติอามนนท์

ภาคใต้

ระนอง

อลงกต ช่วยอยู่

(หัวหน้าทีม)

จุฑามาศ ธิถา
ธันย์ชนก รอดพล
สาวรสิกา ลิ้มไทย

กระบี่

เอกภัทร์ เหมรา

(หัวหน้าทีม)

พัชรี ศรีสอน
พรฤดี สุทธิวงศ์ประชา
ราเชล แย้มสุนทร
อรกนกวรรณ เภาพันธ์

ตรัง

ภัทรา จันทร์ทอง

(หัวหน้าทีม)

ชมาพร โพชนารัตน์
ชุลีกร จันทร์ทอง
พิชามัญชุ์ ชำนาญนา
อนุสรา
จันทรัศมีนาสมโภชน์

นครศรีธรรมราช

ก้อง กาญจนโสภณ

(หัวหน้าทีม)

เสาวลักษณ์ รักเถาว์
ณิชกานต์ จุลจงกล
สโรชา เเก้วสอาด
อ.ดร.พงศ์พันธุ์
คำพรรณ์

พังงา

ซุไลล่าห์ หมั่นสัน

(หัวหน้าทีม)

มุสฟีเราะ บิลังโหลด
สารีหน๊ะ หมัดลิหมีน
ซัลมา สุขมาศ
อาลี ประสารการ

สุราษฎร์ธานี

ซุไลล่าห์ หมั่นสัน

(หัวหน้าทีม)

โชติมา ห้องสุวรรณ
ดรุณี ย่าหลี

ภูเก็ต

ไข่มุก ใจเหล็ก

(หัวหน้าทีม)

คริษฐา พัฒนวิวัฒน์
ชนิตา บุณกานนท์
บัณฑิตา วีระกิติกุล
บุษกร เกลี้ยง​เกลา​
สิริมา ยวนเกิด

ทีมงานส่วนกลาง

วารุณี เครือประดิษฐ์

(หัวหน้า)

ไฟรุส อับดุลเลาะห์
วารินทร์ เอรารัมย์
ดวงฤดี ภูกาบิน
สุรีสาย ลาสุนนท์
ภัทราพร ทีฆบุญญา
กาญจนา ชัยมูล
สุพัตรา นนตรี
กนกรัตน์ จันทะสุระ
ฟาฎิมะฮ์ บาโง
โซฟียะห์ มะเซ็ง
วรารัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์
อุไรพร พระฉาย