MIS: การสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต (2533-2546)

ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมการผลิตเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติสาขาต่าง ๆ ได้ทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นเป็นประจำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิตตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำเสนอข้อมูลจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการออกเป็น 6 กลุ่ม คือ สถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 – 200 คน และมากกว่า 200 คน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตประจำปี มาตั้งแต่ปี 2511 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่น จำนวนสถานประกอบการจำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าจ้าง เงินเดือน มูลค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบในการผลิตมูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบคงเหลือ รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐใช้พิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อเอกชนในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายการผลิต

สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการสำรวจนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต (ประเภท D ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล) โดยคุ้มรวมสถานประกอบการผลิตที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเฉพาะในท้องที่ที่มีรูปแบบการบริหารงานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ

Questionnaire